Tüzük

YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı ve Merkezi


Madde 1- Derneğin adı “Yazılım Sanayicileri Derneği”dir. Derneğin kısa adı “YASAD”dır. Merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı


Madde 2-

A) Derneğin Amacı :

YASAD Türk Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden bir dernek olarak, Türkiye yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı arttırmak amacındadır.

Ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük eder.

Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler yürütür ve teknoloji platformları oluşturur.


Yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet edebilirliği destekleyerek ulusal ekonomimizin küreselleşmesine hizmet eder.

Kamu sektörümüzün daha etkin olmasını sağlarken, üretimden enerjiye kadar tüm sektörlerimizin modernizasyonuna hizmet eder.

Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ve sanayi kuruluşlarımız ile yazılım sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli sektörel problemleri çözmek ve bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel verimlilikleri arttırmak amacıyla projeler geliştirir.


B) Dernegin Faaliyetleri :

Derneğimiz, aşağıda yer alan konular başta olmak üzere amacına yönelik faaliyetlerde bulunur. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir. Kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir dernek olarak, yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda harcanır.


1) Üyeleri arasındaki iletişim, bilgilenme, dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği potansiyelini arttırır.


2) Üyelerinin ARGE kültürünü, yazılım sektörümüzün ARGE proje sayısını ve ARGE fonlarından yararlanma oranını arttırır.


3) Yazılım sektörünün nitelikli ara eleman problemini çözmek amacıyla projeler geliştirir ve platformlar oluşturur.


4) Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerle, yazılım sektörü arasında aktif bir geri besleme platformu oluşturur.


5) Uluslararası kümelerle iş birliğine girer, sorumluluk üstlendiği kümenin destek temalarının belirlenmesine katkı sağlar ve ulusal yazılım sektörümüzle uluslararası kümeler arasında etkin bir koordinasyon sağlar.


6) Yerli yazılım ve uygulamalarla, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve platformlarını özendirir.


7) Yerli, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve platformlarına dönük ARGE destek sistemlerinin geliştirilmesine ve yerli yazılım teknolojilerine patent alımının kolaylaştırılmasına öncülük eder, yazılım ve yazılım platformları üreten firmaların teknoloji bölgeleri muafiyetlerinden yararlanabilmeleri için girişimlerde bulunur.


8) Yerli yazılım, platform, yazılım servisleri ve çözümlerine, kamu kurum ve kuruluşlarla, sanayi sektörlerinde pozitif ayrımcılık sağlayacak teşviklerin geliştirilmesine öncülük eder ve devlet, kamu, STK, üniversite, ticaret-sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve tüm sanayi/hizmet sektörlerinde, bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.


9) Hedeflenen faaliyetlere üyelerinin etkin bir şekilde katılımını sağlayabilmek amacıyla, alt çalışma grupları ve alt komiteler oluşturur, yönetir ve koordine eder.


10) Geleceğin internet teknolojileri programlarına katılarak ulusal dijital ekosistem platformunu oluşturur.


11) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK ve üniversitelerle işbirliği yaparak, yazılım sektörümüz ile ilgili milli standartların oluşturulmasını sağlar.


12) Ülkemizin eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, güvenlik, savunma, finans, kamu ve üretim alanlarında, ihtiyaç duyulan, yazılım ve bilgi teknolojileri temeline dayanan, stratejik ve büyük ölçekli dönüşüm projelerinin başarıya ulaşabilmesi için, üyelerinin bu alanlardaki, gömülü sistemler, mobil sistemler, yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, büyük hacimli veri analizi, planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki uzmanlıklarını, birikimlerini, insan kaynaklarını, altyapılarını ve teknolojilerini, dernek veya derneğin iktisadi kuruluşu üzerinden, devlet kurumlarımızın istifadesine sunar.


13) Üyelerimizin sahip olduğu, gömülü sistemler, mobil sistemler alanındaki birikimini, otomotiv, makina, elektronik, tarım gibi sektörlerimizde hedeflenen büyük ölçekli projelerde, ilgili sektör temsilcilerinin bilgisine sunar, kamu desteğiyle ortak projeler başlatır ve koordine eder.


14) Ülkemizin stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan büyük ölçekli ürün ve hizmetlerin yurt dışından tedarikinde, ödemeler dengesindeki olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla, ana tedarikçiye belirli oranlarda ülkemizden ürün, teknoloji veya hizmet ithal etme yükümlülüğü olarak uygulanan offset uygulamasının, yazılım ve bilgi teknolojileri sektörümüzün kalkınmasına ve ihracat kapasitesinin artışına katkı sağlayabilmesi için, ilgili devlet kurumlarıyla, üyeleri arasında, gerekli koordinasyonu kurar ve bir offset platformu oluşturur.


15) Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörümüzde ihtiyaç duyulan yenilikçi teknolojileri geliştiren, öğrenci, yeni mezun, yeni kurulmuş girişimci yüksek teknoloji firma veya ekiplerini veya mevcut girişimci üyelerimizi, bu teknolojilere ihtiyaç duyan diğer üye firmalarımızı ve/veya derneğimizin birlikte çalıştığı yatırım fonlarını bir araya getirerek, iktisadi işletmesi üzerinden, teknoloji temelli girişimciliği destekleyen platformlar, kuluçka merkezleri, yatırım fonları oluşturur ve yönetir.


C) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri :

Derneğimiz amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;


1. Dernek amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle ilgili tanıtım, duyuru, eğitim, kurs, konferans ve seminerler düzenleyebilir,


2. Süreli ve süresiz yayın organları çıkartabilir veya mevcut yayın organlarına destek verebilir,


3. Dernek amaçlarımıza hizmet eden yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir, düzenlenen ticari gezilere katılabilir,


4. Aynı amaçla kurulmuş olan Avrupa ve Dünya Bilgi Teknolojilerini temsil eden kurumlardan uygun gördüklerine üye olabilir. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir, uluslararası faaliyetlerde bulunabilir,


5. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul veya demirbaşlar satın alabilir, satabilir, bina inşa ettirebilir veya dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis edebilir,


6. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve yazılım sektörünü desteklemek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir, işletebilir,


7. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya yardım sandığı kurabilir, gerekli izinlerin alınmasıyla, derneklerin izinle kurabilecegi tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir,


8. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,


9. Dernek amaçlarımız doğrultusunda, bir federasyon kuruluşuna katılabilir veya mevcut bir federasyona üye olabilir,


10. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir,


11. Dernek amaçları doğrultusunda şube veya temsilcilikler açabilir, kapatabilir,


12. İlgili kamu kuruluşlarınca yetkilendirilmesi halinde, yazılım sektöründe faaliyet gösteren ara eleman ve uzmanların meslek standartlarını belirler, eğitim, test ve sınav merkezi açar, yetkinlik seviyelerine göre uzmanlık sertifikası verir,


13. TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve Kamu kurum ve kuruluşlarının fonlarından yararlanabilmek amacıyla, üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığı yapabilir, araştırma ve geliştirme projeleri sunabilir,


14. Arge projelerinde katılımcı olarak yer alabilir veya arge projesinin koordinatörlüğünü yapabilir,


15. Teknoloji platformları kurabilir, mevcut platformlara üye olabilir,


16. Üyelerinin ortak faaliyet alanlarına göre bir araya gelebilecekleri, platformlar ve alt çalışma grupları oluşturur,


17. Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinin, endüstrinin diğer tüm alanlarına daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, altyapı projeleri geliştirir, platformlar kurar,


18. Geleceğin interneti çalışmalarına katılabilir, projeler geliştirebilir, altyapı ve platformlar kurabilir.


Derneğin Faaliyet Alanı


Dernek, yazılım ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar derneğe alınmazlar. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Özel Şartlar


1- Derneğe üye olmak isteyenler 2 asil imzalarını havi giriş beyannamesi doldurarak ve Mensubu olduğu kuruluşun üst yönetiminin tavsiyesi suretiyle müracaatta bulunacaklardır.


2- Tüzüğün ikinci maddesine giren kuruluşlardan aynı anda en fazla 3 üyenin derneğimize asil üye olarak kabulü mümkündür.


3- Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.


4- Üye adayı müşterisi ile yazılı sözleşme yaparak mal ve hizmetle ilgili koşulları açık ve kesin olarak belirtip bu koşulları iyi niyetle kaliteli mal ve hizmet sunarak yerine getirecektir. Müşterilerine ait her tür özel bilgi, kayıt, belge ve programları koruyacaktır.


5- Sektörün diğer kuruluşlarını kötülemenin iş ahlakına sığmayacağını ve tüm topluluğa zarar vereceğini bilerek bu gibi davranışlardan daima kaçınacaktır.


6- Hiçbir personelin veya personel adayının kendisi müracaat etmedikçe işinden ayrılmasını teşvik etmeyecek know-how, bilgi, program, pazar transferine izin vermeyecek, bu tarz davranan personeli istihdam etmeyecektir.


7- Yazılımların haksız kopyalarının kendi kuruluşunda kullanılmasına izin vermeyecek ve müşterilerine haksız kopyaların kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu duyuracaktır.


8- Bilgi işlem hizmetlerinin verimli olarak kullanılmasının soysal ve ekonomik büyüme için iyi bir yöntem olduğunu savunacaktır.


9- Bilgisayar okur yazarlığının artması için her fırsatı değerlendirecek ve bilgi işlem konusunda yapılacak eğitim faaliyetlerini destekleyecektir.


10- Üyesi olduğu derneğin sorumluluklarını almış, ait olduğu endüstriye ve dolayısıyla daha geniş kitlelere yararlı bir kişi ve kuruluş kimliğini devam ettirecektir.


Üyelikten Çıkma


Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma


Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.


1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Derneğin Organları


Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Yüksek İstişare Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü


Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul Toplantıları


Madde 8- Genel Kurul iki yılda bir Aralık ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak ta toplanabilir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan veya e-mail ile üyelere bildirim veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, aynı duyuru yöntemleriyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı


Madde 9- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Divan Heyeti


Madde 10- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda başkan vekili tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Divan Başkanı ve iki katip seçilerek Divan Heyeti teşkil edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Gündem


Madde 11- Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri


Madde 12-

1) Dernek organlarının seçilmesi.

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.

4) Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi.

5) Yönetim kurullarınca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.

6) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

7) Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşması bakımından yönetim kuruluna direktif verilmesi ve gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonların seçilmesi.

8) Derneğin feshi tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek ve tasfiye neticesinde bakiyenin hangi kuruluşa tahsis edileceğinin tayin edilmesi.

9) Üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

10) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13) Derneğin vakıf veya iktisadi kuruluş kurması.

14) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi hakkında karar vermek.


Genel Kurul Kararları


Madde 13-

Genel Kurulda kararlar açık oy ve adil çoğunlukla verilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Ana tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshi kararları için toplantıda bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu gereklidir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi


Madde 14- Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu


Madde 15- Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, tüzüksel amaçlara uygun olarak faaliyet göstermek, Genel Kurul kararlarını uygulamak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Toplantı Zamanı ve Katılma


Madde 16-

Yönetim kurulu en az ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve gündemdeki maddeleri görüşüp, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer. Yerine yedek üyeler sırasıyla çağırılır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri


Madde 17-

1) Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantısına karar vermek ve gündemi hazırlamak.

2) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.

4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5) Sertifika-Kalite belgesi vermek ve Sertifika-kalite belgesi alan üye kişi ve kuruluşların Sertifika-kalite belgesi aldığını gösterir işaretli ürün veya tanıtım ilanlarında kullanılmasına izin vermek.

6) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis etmek

7) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

8) Genel Kurulun yetkilendirmesi halinde üyesi olduğu veya olacağı federasyonlarda ve ulusal/uluslararası kuruluşlarda derneği temsil edecek olan delegeleri belirlemek.

9) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek.

10) Genel Kurulun yetki vermesi halinde, Derneğin iktisadi kuruluşu ile ilgili çalışmaları yürütür.

11) Eğitim, danışmanlık, test ve sınav merkezi açmak

12) TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve Kamu kurum ve kuruluşlarının fonlarından yararlanabilmek amacıyla, üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığı yapma ve araştırma ve geliştirme projeleri sunulması kararı alabilir.

13) Arge projelerinde katılımcı olarak yer alma veya arge projesinin koordinatörlüğünü yapmak yönünde karar alabilir.

14) Teknoloji platformları kurabilir, mevcut platformlara üye olabilir.

15) Üyelerinin ortak faaliyet alanlarına göre bir araya gelebilecekleri, platformlar ve alt çalışma grupları oluşturma kararı alabilir.

16) Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinin, endüstrinin diğer tüm alanlarına daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, altyapı projeleri geliştirir, platformlar kurar.

17) Geleceğin interneti çalışmalarına katılabilir, projeler geliştirebilir, altyapı ve platformlar kurabilir.

Denetleme Kurulu

Madde 18- Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin hesapları Denetleme Kurulu tarafından yılda en az iki defa denetlenerek bir rapor halinde Genel Kurula sunulur.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 19-

1) 4/11/2004 tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 9 ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 86.Maddeleri derneklerin iç denetimini öncelikle derneğin en yetkili organı olan genel kurul kararı ile seçilen denetleme kuruluna bu yetkiyi tanıdığından, bu kurul yasalarda belirtildiği gibi yılda iki kez zorunlu denetleme yapmasının yanı sıra herhangi bir şikayet, ihbar veya gerekli gördüğü her an denetleme yetkisine sahiptir. Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir. Denetim neticesinde herhangi bir suç ve yolsuzluk görülmesi halinde dernek yönetim kuruluna ve ilgili yerlere bildirir ve olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurula bilgi verir.

2) İki yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul’a bildirir.

3) Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırması talebinde bulunur.

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 20- Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının önerisiyle yazılım sektörünü iyi tanıyan, derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için stratejiler geliştirerek görüş ve tavsiyelerini sunacak olan kişiler arasından seçilirler ve Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Senede en az bir kez ve Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanır.

Yüksek İstişare Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 21- Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşleri dilediğince değerlendirmekte ve öncelikleri saptamakta serbesttirler.

1) Yazılım Sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

3) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Derneğin Gelirleri

Madde 22-

1) Genel Kurul’da miktarı tespit edilen yıllık üye aidatları

2) Kendi isteği ile derneğe yapılan bağışlar ve ayni yardımlar

3) Taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilen gelirler

4) Yayın, gösteri, balo, yemekli toplantı ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler

5) Hizmet karşılığı elde edilecek gelirler

6) Eğitim, seminer, yetkinlik test ve sınavları, sertifikalandırma ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler

7) Yardım toplama mevzuatına uygun olarak toplanacak tüm yardımlar

8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

9) Diğer gelirler


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler


Madde 23-

Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Yönetim kurulu kararı ile, takip eden yıldan itibaren, Bilanço esasından işletme hesabı esasına dönülebilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Derneğin Gelir ve Gider işlemleri


Madde 24-

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeligi EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi


Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Madde 25- Beyanname Verilmesi :

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.


Madde 26- Bildirim Yükümlülüğü :

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


Değişikliklerin Bildirilmesi :


Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


İç Denetim Şekilleri


Madde 27-

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Gelir ve Giderde Borçlanma Usulü


Madde 28- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Yönetim Kurulu kararıyla, bankalardan kredi kullanıp borçlanabilmek için, kullanılacak kredilerin teminatı için derneğe ait taşınır veya taşınmazlar rehin verilebilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Tüzük Değişikliği


Madde 29- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden 1/10’ının yazılı isteği ile gündeme alınmışsa Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğundadır.


Temsilcilik Açma


Madde 30- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.


Derneğin Feshi


Madde 31- Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az 2/3’nin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3’i çoğunluğu ile verilebilir.

Genel Kurul’ca fesih kararı verilmesi halinde 3 kişilik Tasfiye kurulu görevlendirilir ve derneğin adında “Tasfiye Halinde Yazılım Sanayicileri Derneği” ifadesi kullanılır. Derneğin feshi Tasfiye Kurulunca 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih halinde Derneğin Mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.


Hüküm Eksikliği


Madde 32- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.