Tüzük

YAZILIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı ve Merkezi


Madde 1- Derneğin adı “Yazılım Sanayicileri Derneği”dir. Derneğin kısa adı “YASAD”dı

Merkezi İstanbul'dur.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek

Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Madde 2-


A) Derneğin Amacı :

YASAD Türk Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörünü temsil eden bir dernek olarak, Türkiye

yazılım pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve yazılım sektöründeki istihdamı arttırmak

amacındadır.


Ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin

belirlenmesine ve güncellenmesine öncülük eder.


Yazılım ve bilgi teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,

aktif, sonuç odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler yürütür ve teknoloji platformları

oluşturur.


Yenilikçilik, yaratıcılık ve rekabet edebilirliği destekleyerek ulusal ekonomimizin

küreselleşmesine hizmet eder.


Kamu sektörümüzün daha etkin olmasını sağlarken, üretimden enerjiye kadar tüm

sektörlerimizin modernizasyonuna hizmet eder.


Devlet kurumlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, üniversitelerimiz, ticaret

ve sanayi odalarımız, tüm sanayi sektörlerimiz ve sanayi kuruluşlarımız ile yazılım

sektörümüz arasında bir iletişim ve koordinasyon merkezi olarak, bilgi teknolojileri temelli

sektörel problemleri çözmek ve bilgi teknolojilerinin kullanım oranını arttırarak sektörel

verimlilikleri arttırmak amacıyla projeler geliştirir.


B) Derneğin Faaliyetleri :


Derneğimiz, aşağıda yer alan konular başta olmak üzere amacına yönelik faaliyetlerde

bulunur. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya

kitleye hizmetle sınırlı değildir. Kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir dernek

olarak, yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda

harcanır.


1) Üyeleri arasındaki iletişim, bilgilenme, dayanışma, yardımlaşma ve iş birliği potansiyelini

arttırır.


2) — Üyelerinin ARGE kültürünü, yazılım sektörümüzün ARGE proje sayısını ve ARGE

fonlarından yararlanma oranını arttırır.


3) Yazılım sektörünün nitelikli ara eleman problemini çözmek amacıyla projeler geliştirir ve

platformlar oluşturur.


4) Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerle, yazılım sektörü arasında

aktif bir geri besleme platformu oluşturur.


5) Uluslararası kümelerle iş birliğine girer, sorumluluk üstlendiği kümenin destek

temalarının belirlenmesine katkı sağlar ve ulusal yazılım sektörümüzle uluslararası

kümeler arasında etkin bir koordinasyon sağlar.


6) Yerli yazılım ve uygulamalarla, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve

platformlarını özendirir.


7) Yerli, yazılım geliştirme ve bilgi teknolojileri araç ve platformlarına dönük ARGE destek

sistemlerinin geliştirilmesine ve yerli yazılım teknolojilerine patent alımının

kolaylaştırılmasına öncülük eder, yazılım ve yazılım platformları üreten firmaların

teknoloji bölgeleri muafiyetlerinden yararlanabilmeleri için girişimlerde bulunur.


8) Yerli yazılım, platform, yazılım servisleri ve çözümlerine, kamu kurum ve kuruluşlarla,

sanayi sektörlerinde pozitif ayrımcılık sağlayacak teşviklerin geliştirilmesine öncülük eder

ve devlet, kamu, STK, üniversite, ticaret-sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve tüm

sanayi/hizmet sektörlerinde, bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.


9) Hedeflenen faaliyetlere üyelerinin etkin bir şekilde katılımını sağlayabilmek amacıyla, alt

çalışma grupları ve alt komiteler oluşturur, yönetir ve koordine eder.


10) Geleceğin internet teknolojileri programlarına katılarak ulusal dijital ekosistem

platformunu oluşturur.


11) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK ve üniversitelerle işbirliği yaparak, yazılım

sektörümüz ile ilgili milli standartların oluşturulmasını sağlar.


12) Ülkemizin eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, güvenlik, savunma, finans, kamu ve üretim

alanlarında, ihtiyaç duyulan, yazılım ve bilgi teknolojileri temeline dayanan, stratejik ve

büyük ölçekli dönüşüm projelerinin başarıya ulaşabilmesi için, üyelerinin bu alanlardaki,

gömülü sistemler, mobil sistemler, yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş

uygulamaları, büyük hacimli veri analizi, planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki

uzmanlıklarını, birikimlerini, insan kaynaklarını, altyapılarını ve teknolojilerini, dernek

veya derneğin iktisadi kuruluşu üzerinden, devlet kurumlarımızın istifadesine sunar.


13) Üyelerimizin sahip olduğu, gömülü sistemler, mobil sistemler alanındaki birikimini,

otomotiv, makina, elektronik, tarım gibi sektörlerimizde hedeflenen büyük ölçekli

projelerde, ilgili sektör temsilcilerinin bilgisine sunar, kamu desteğiyle ortak projeler

başlatır ve koordine eder.


14) Ülkemizin stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan büyük ölçekli ürün ve hizmetlerin yurt

dışından tedarikinde, ödemeler dengesindeki olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla, ana

tedarikçiye belirli oranlarda ülkemizden ürün, teknoloji veya hizmet ithal etme

yükümlülüğü olarak uygulanan offset uygulamasının, yazılım ve bilgi teknolojileri

sektörümüzün kalkınmasına ve ihracat kapasitesinin artışına katkı sağlayabilmesi için,

ilgili devlet kurumlarıyla, üyeleri arasında, gerekli koordinasyonu kurar ve bir offset

platformu oluşturur.


15) Yazılım ve Bilgi Teknolojileri sektörümüzde ihtiyaç duyulan yenilikçi teknolojileri

geliştiren, öğrenci, yeni mezun, yeni kurulmuş girişimci yüksek teknoloji firma veya

ekiplerini veya mevcut girişimci üyelerimizi, bu teknolojilere ihtiyaç duyan diğer üye

firmalarımızı ve/veya derneğimizin birlikte çalıştığı yatırım fonlarını bir araya getirerek,


iktisadi işletmesi üzerinden, teknoloji temelli girişimciliği destekleyen platformlar,.


kuluçka merkezleri, yatırım fonları oluşturur ve yönetir.


C) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri :


Derneğimiz amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar;


1. Dernek amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle ilgili tanıtım, duyuru, eğitim, kurs,

konferans ve seminerler düzenleyebilir,


2. Süreli ve süresiz yayın organları çıkartabilir veya mevcut yayın organlarına destek

verebilir,


3. Dernek amaçlarımıza hizmet eden yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir, düzenlenen

ticari gezilere katılabilir,


4. Aynı amaçla kurulmuş olan Avrupa ve Dünya Bilgi Teknolojilerini temsil eden

kurumlardan uygun gördüklerine üye olabilir. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak

çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir, uluslararası faaliyetlerde bulunabilir,


5. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul veya demirbaşlar

satın alabilir, satabilir, bina inşa ettirebilir veya dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis

edebilir,


6. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve

yazılım sektörünü desteklemek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir,

işletebilir,


7. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya yardım

- sandığı kurabilir, gerekli izinlerin alınmasıyla, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri

kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir,


8. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,

kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,


9. Dernek amaçlarımız doğrultusunda, bir federasyon kuruluşuna katılabilir veya mevcut bir

federasyona üye olabilir,


10. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı

gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir,


11. Dernek amaçları doğrultusunda şube veya temsilcilikler açabilir, kapatabilir,


12. İlgili kamu kuruluşlarınca yetkilendirilmesi halinde, yazılım sektöründe faaliyet gösteren

ara eleman ve uzmanların meslek standartlarını belirler, eğitim, test ve sınav merkezi açar,

yetkinlik seviyelerine göre uzmanlık sertifikası verir,


13. TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Çerçeve Programları

ve Kamu kurum ve kuruluşlarının fonlarından yararlanabilmek amacıyla, üniversitelerle,

kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığı

yapabilir, araştırma ve geliştirme projeleri sunabilir,


14. Arge projelerinde katılımcı olarak yer alabilir veya arge projesinin koordinatörlüğünü

yapabilir,


15. Teknoloji platformları kurabilir, mevcut platformlara üye olabilir,


16. Üyelerinin ortak faaliyet alanlarına göre bir araya gelebilecekleri, platformlar ve alt

çalışma grupları oluşturur,


17. Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinin, endüstrinin diğer tüm alanlarına daha etkin bir şekilde

uygulanabilmesi amacıyla, altyapı projeleri geliştirir, platformlar kurar,


18. Geleceğin interneti çalışmalarına katılabilir, projeler geliştirebilir, altyapı ve platformlar

kurabilir.


Derneğin Faaliyet Alanı


Dernek, yazılım ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu

doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve

tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye

olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu

koşul aranmaz.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en

çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla

başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere

kaydedilir.


Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına

mahkum olanlar ile yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri

kurmak veya idare etmek suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar derneğe alınmazlar.

İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.


Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe

kabul edilen kişilerdir.


Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu

kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Özel Şartlar


1- Derneğe üye olmak isteyenler 2 asil imzalarını havi giriş beyannamesi doldurarak ve

Mensubu olduğu kuruluşun üst yönetiminin tavsiyesi suretiyle müracaatta bulunacaklardır.


2- Tüzüğün ikinci maddesine giren kuruluşlardan aynı anda en fazla 3 üyenin derneğimize

asil üye olarak kabulü mümkündür.


3- Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.


4- Üye adayı müşterisi ile yazılı sözleşme yaparak mal ve hizmetle ilgili koşulları açık ve

kesin olarak belirtip bu koşulları iyi niyetle kaliteli mal ve hizmet sunarak yerine getirecektir.

Müşterilerine ait her tür özel bilgi, kayıt, beige ve programları koruyacaktır.


5- Sektörün diğer kuruluşlarını kötülemenin iş ahlakına sığmayacağını ve tüm topluluğa zarar

vereceğini bilerek bu gibi davranışlardan daima kaçınacaktır.


6- Hiçbir personelin veya personel adayının kendisi müracaat etmedikçe işinden ayrılmasını

teşvik etmeyecek know-how, bilgi, program, pazar transferine izin vermeyecek, bu tarz

davranan personeli istihdam etmeyecektir.


7- Yazılımların haksız kopyalarının kendi kuruluşunda kullanılmasına izin vermeyecek ve

müşterilerine haksız kopyaların kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu duyuracaktır.


8- Bilgi işlem hizmetlerinin verimli olarak kullanılmasının soysal ve ekonomik büyüme için

iyi bir yöntem olduğunu savunacaktır.


9- Bilgisayar okur yazarlığının artması için her fırsatı değerlendirecek ve bilgi işlem

konusunda yapılacak eğitim faaliyetlerini destekleyecektir.


10- Üyesi olduğu derneğin sorumluluklarını almış, ait olduğu endüstriye ve dolayısıyla daha

geniş kitlelere yararlı bir kişi ve kuruluş kimliğini devam ettirecektir.


Üyelikten Çıkma


Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten

çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek

malvarlığında hak iddia edemez.


Derneğin Organları


Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul


b) Yönetim Kurulu


c) Denetim Kurulu


d) Yüksek İstişare Kurulu

e) Onur Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı

ve Toplantı Usulü


Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden

oluşur.


Genel Kurul Toplantıları


Madde 8- Genel Kurul iki yılda bir Aralık ayında Yönetim Kurulu'nun tespit ve ilan edeceği

tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü

hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak ta *

toplanabilir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel

Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi

Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre

Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler

en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan veya e-mail ile

üyelere bildirim veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu

çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi

gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir

haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma

sebepleri de belirtilmek suretiyle, aynı duyuru yöntemleriyle üyelere duyurulur. İkinci

toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel

Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeter Sayısı


Madde 9- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin

yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve

denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


Divan Heyeti


Madde 10- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları

hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı veya

yokluğunda başkan vekili tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması

üzerine üyeler arasından bir Divan Başkanı ve iki katip seçilerek Divan Heyeti teşkil edilir.

Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla

birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim

edilir.


Gündem


Madde 11- Genel Kurul'da yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'i tarafından görüşülmesi istenen maddelerin

gündeme alınması zorunludur.


Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde 12-

1) Dernek organlarının seçilmesi.

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası.

4) Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi.

5) Yönetim kurullarınca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.


6) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması

konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.


7) Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşması bakımından yönetim kuruluna direktif verilmesi ve

gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonların seçilmesi.


8) Derneğin feshi tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonunu seçmek ve tasfiye

neticesinde bakiyenin hangi kuruluşa tahsis edileceğinin tayin edilmesi.


9) Üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların

incelenmesi ve karara bağlanması.


10) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim

kuruluna yetki verilmesi.


11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki

verilmesi.


12) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.


13) Derneğin vakıf veya iktisadi kuruluş kurması.


14) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin

yerine getirilmesi hakkında karar vermek.


Genel Kurul Kararları

Madde 13-


Genel Kurulda kararlar açık oy ve adil çoğunlukla verilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Ana

tüzüğün değiştirilmesi ve derneğin feshi kararları için toplantıda bulunan üye sayısının 2/3

çoğunluğu gereklidir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan

üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını

imzalamaları zorunludur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile


diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından,


mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir


sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak

belirlenen oylardır.


Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar


Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin

tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar

geçerlidir.


Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi


Madde 14- Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı

tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek

üyelerin ad ve soyadları ile baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah

adresleri mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.


Yönetim Kurulu


Madde 15- Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır.

Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına


bu yetkisini devredebilir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve

gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel

Kurulun onayına sunmak, tüzüksel amaçlara uygun olarak faaliyet göstermek, Genel Kurul

kararlarını uygulamak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi

arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman

seçer. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu

takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden

sonra Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim

kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.


Toplantı Zamanı ve Katılma

Madde 16-


Yönetim kurulu en az ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve gündemdeki maddeleri

görüşüp, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulu

toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer.

Yerine yedek üyeler sırasıyla çağırılır.


Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 17-

1) Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantısına karar vermek ve gündemi hazırlamak.

2) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.


3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait

bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak.


4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak.


5) Sertifika-Kalite belgesi vermek ve Sertifika-kalite belgesi alan üye kişi ve kuruluşların

Sertifika-kalite belgesi aldığını gösterir işaretli ürün veya tanıtım ilanlarında kullanılmasına

izin vermek.


6) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz

malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis etmek

7) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak


8) Genel Kurulun yetkilendirmesi halinde üyesi olduğu veya olacağı federasyonlarda ve

ulusal/uluslararası kuruluşlarda derneği temsil edecek olan delegeleri belirlemek.


9) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek.


10) Genel Kurulun yetki vermesi halinde, Derneğin iktisadi kuruluşu ile ilgili çalışmaları

yürütür.


11) Eğitim, danışmanlık, test ve sınav merkezi açmak


12) TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Çerçeve Programları

ve Kamu kurum ve kuruluşlarının fonlarından yararlanabilmek amacıyla, üniversitelerle,

kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığı yapma ve

araştırma ve geliştirme projeleri sunulması kararı alabilir.


13) Arge projelerinde katılımcı olarak yer alma veya arge projesinin koordinatörlüğünü


yapmak yönünde karar alabilir.

14) Teknoloji platformları kurabilir, mevcut platformlara üye olabilir.


15) Üyelerinin ortak faaliyet alanlarına göre bir araya gelebilecekleri, platformlar ve alt

çalışma grupları oluşturma kararı alabilir.


16) Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinin, endüstrinin diğer tüm alanlarına daha etkin bir şekilde

uygulanabilmesi amacıyla, altyapı projeleri geliştirir, platformlar kurar.


17) Geleceğin interneti çalışmalarına katılabilir, projeler geliştirebilir, altyapı ve platformlar

kurabilir.

Denetleme Kurulu


Madde 18- Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden

kurulur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu

taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması

mecburidir. Derneğin hesapları Denetleme Kurulu tarafından yılda en az iki defa denetlenerek

bir rapor halinde Genel Kurula sunulur.


Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 19-


1) 4/11/2004 tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 9 ve 22/11/2001 tarihli ve 4721

Sayılı Türk Medeni Kanununun 86.Maddeleri derneklerin iç denetimini öncelikle derneğin en

yetkili organı olan genel kurul kararı ile seçilen denetleme kuruluna bu yetkiyi tanıdığından,


bu kurul yasalarda belirtildiği gibi yılda iki kez zorunlu denetleme yapmasının yanı sıra

herhangi bir şikayet, ihbar veya gerekli gördüğü her an denetleme yetkisine sahiptir. Derneğin

defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere

dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu'ndan açıklama

isteyebilir. Denetim neticesinde herhangi bir suç ve yolsuzluk görülmesi halinde dernek

yönetim kuruluna ve ilgili yerlere bildirir ve olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurula

bilgi verir.


2) İki yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurul'a bildirir.


3) Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya

çağırması talebinde bulunur.


Yüksek İstişare Kurulu


Madde 20- Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının önerisiyle yazılım sektörünü

iyi tanıyan, derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için stratejiler geliştirerek görüş ve

tavsiyelerini sunacak olan kişiler arasından seçilirler ve Yönetim Kurulu tarafından atanırlar.

Senede en az bir kez ve Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanır.


Yüksek İstişare Kurulu Görev ve Yetkileri


Madde 21- Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü konularda Yönetim

Kurulu'na görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşleri dilediğince değerlendirmekte ve

öncelikleri saptamakta serbesttirler.


1) Yazılım Sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere

ışık tutmak,


2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri

değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,


3) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından ,

incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir. ZE


Onur Kurulu Nİ

Madde 22: Onur Kurulu, derneğinin geçmiş Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur ve

Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Senede en az bir kez ve Yönetim Kurulunun talebi


üzerine toplanır.

Onur Kurulu Görev ve Yetkileri


Madde 23- Onur Kurulu, derneğimizin eski dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur


ve Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu'na görüş bildirir.


Yönetim Kurulu bu görüşleri dilediğince değerlendirmekte ve öncelikleri saptamakta


serbesttirler.


1) Yazılım Sektörünün genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere


ışık tutmak,


2) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri Ü


değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, N


3) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından


incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir. N

Derneğin Gelirleri 5


Madde 24-

1) Genel Kurul'da miktarı tespit edilen yıllık üye aidatları

2) Kendi isteği ile derneğe yapılan bağışlar ve ayni yardımlar

3) Taşınır veya taşınmaz mallardan elde edilen gelirler


4) Yayın, gösteri, balo, yemekli toplantı ve benzeri etkinliklerden elde edilen gelirler


5) Hizmet karşılığı elde edilecek gelirler

6) Eğitim, seminer, yetkinlik test ve sınavları, sertifikalandırma ve benzeri

faaliyetlerden elde edilecek gelirler


7) Yardım toplama mevzuatına uygun olarak toplanacak tüm yardımlar


8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar


9) Diğer gelirler


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 25-

Defter tutma esasları


Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına

göre defter tutulabilir. Yönetim kurulu kararı ile, takip eden yıldan itibaren, Bilanço esasından

işletme hesabı esasına dönülebilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari

işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayıt Usulü


Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak

tutulur.


Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış

tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

işlenebilir.


3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta

yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya

verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli

olarak bu deftere işlenir.


6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan

ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması

durumunda da tutulur.


2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt

sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


Defterlerin Tasdiki


Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler

müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar

devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler

ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her

yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler

Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre

defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu

düzenlenir.


Derneğin Gelir ve Gider işlemleri


Madde 26-


Gelir ve gider belgeleri;


Dernek gelirleri, TC. İç İşleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte

olan DERBİS Dernekler Bilgi Sistemi Üzerinden Yönetim Kurulunca yetki verilecek kişilerce

oluşturulacak e-Alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili

halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi

yerine geçer.


Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında

bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da

bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) “Gider

Makbuzu” düzenlenir.


Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri

(Dernekler Yönetmeligi EK-14'te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri

ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul

edilir.


Alındı Belgeleri


Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan e-Alındı Belgeleri DERBİS sistemi üzerinde

oluşturulur. Hazırlanan e-Alındı belgeleri DERBİS sistemi üzerinde saklanır.


Yetki Belgesi


Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,

yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve

fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “

dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler

yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde DERBİS sistemi üzerinden bildirilir.


Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir

suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.


Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin

ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi


Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri

ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri

defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Madde 27 Beyanname Verilmesi :


Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle

sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) “Dernek Beyannamesi” *

dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde

dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.


Madde 28- Bildirim Yükümlülüğü :

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve

denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler

Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu

başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;


1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı

tutanağı örneği,


2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek

tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.


Taşınmazların Bildirilmesi


Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler

Yönetmeliği EK-26'da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare

amirliğine bildirilir.


Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce

(Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha

olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.


Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı

örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın

aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi

yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine

getirilmesi zorunludur.


Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim


Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak

projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de

gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek

merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


Değişikliklerin Bildirilmesi :


Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te

belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek

organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen)

“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz

gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük

değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç

bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


İç Denetim Şekilleri


Madde 29-


Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,

Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim

Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir

defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen

hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Gelir ve Giderde Borçlanma Usulü


Madde 30- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve

hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Yönetim Kurulu

kararıyla, bankalardan kredi kullanıp borçlanabilmek için, kullanılacak kredilerin teminatı

için derneğe ait taşınır veya taşınmazlar rehin verilebilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir

kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte *

yapılamaz.


Tüzük Değişikliği

Madde 31- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul'undur. Tüzük değişikliği

ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden 1/10”ının yazılı isteği ile gündeme


alınmışsa Genel Kurul'da görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı

toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğundadır.


Temsilcilik Açma


Madde 32- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla

yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla

temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine

yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik

açamazlar. |


Derneğin Feshi


Madde 33- Dernek Genel Kurul'u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel


Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına

sahip olan dernek üyelerinin en az 2/3'nin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu

çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk

aranmaz ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam

sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3'i çoğunluğu ile

verilebilir.


Genel Kurul'ca fesih kararı verilmesi halinde -3 kişilik Tasfiye kurulu görevlendirilir ve

derneğin adında “Tasfiye Halinde Yazılım Sanayicileri Derneği” ifadesi kullanılır. Derneğin

feshi Tasfiye Kurulunca 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih

halinde Derneğin Mal varlığı Türk Eğitim Vakfı'na devredilir.


Hüküm Eksikliği

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve


bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler

hakkındaki hükümleri uygulanır.